Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel A. Definities

A.1 “bY Nurs” | Web & Design: ontwerpbureau voor webdesign en webtoepassingen op maat met maatschappelijke zetel te Canadastraat 26, 3530 Houthalen, met BTW/ondernemingsnummer BE 0674.856.615.

A.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie “bY Nurs” | Web & Design een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Artikel B. Toepassing algemene voorwaarden

B.1 Door ondertekening van een overeenkomst met “bY Nurs” | Web & Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

B.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met “bY Nurs” | Web & Design.

Artikel C. Webhosting

C.1 “bY Nurs” | Web & Design plaats websites, shops of eender welke diensten ook op een server die gehost wordt door derden. Bijgevolg zijn “bY Nurs” | Web & Design en de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van deze webhoster. “bY Nurs” | Web & Design is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. Bij niet naleven van deze voorwaarden kan een website, webshop of eender welke dienst door “bY Nurs” | Web & Design en zonder toestemming van wie dan ook offline gehaald worden. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen worden doorgerekend naar de opdrachtgever.

Artikel D. Offertes

D.1 Alle offertes en prijsopgaven door “bY Nurs” | Web & Design zijn geheel vrijblijvend.

D.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door “bY Nurs” | Web & Design zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van “bY Nurs” | Web & Design, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

D.3 “bY Nurs” | Web & Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

D.4 Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever verbindt de opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

D.5 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht “bY Nurs” | Web & Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel E. Aanvang van de overeenkomst

E.1 Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend en ontvangen wordt door “bY Nurs” | Web & Design.

E.2 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot of het volledige bedrag, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst. Het voorschot of het te betalen bedrag staat steeds vermeld in de overeenkomst.

Artikel F. Uitvoering van de overeenkomst

F.1 “bY Nurs” | Web & Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft “bY Nurs” | Web & Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

F.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan “bY Nurs” | Web & Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan “bY Nurs” | Web & Design worden verstrekt, heeft “bY Nurs” | Web & Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

F.3 “bY Nurs” | Web & Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat “bY Nurs” | Web & Design is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor “bY Nurs” | Web & Design kenbaar behoorde te zijn.

Artikel G. Levering en levertijd

G.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website, webshop of eender werlke dienst, wordt zo spoedig mogelijk gestart nadat de artikels E1 en E2 zijn volbracht.

G.2 Tussentijdse resultaten worden door “bY Nurs” | Web & Design op een tijdelijke of originele internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

G.3 Oplevering van een website, webshop of eender welke dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website, webshop of eender welke dienst.

G.4 Een door “bY Nurs” | Web & Design vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het overschrijden van een leveringstermijn komt “bY Nurs” | Web & Design niet in verzuim en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch prijsvermindering als het recht op ontbinding van de overeenkomst.

G.5 Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door “bY Nurs” | Web & Design mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.

Artikel H. Intellectuele eigendomsrechten

H.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

H.2 Al het door “bY Nurs” | Web & Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van “bY Nurs” | Web & Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, webshops of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door “bY Nurs” | Web & Design ontworpen websites, webshops of toepassingen.

H.3 Het eigendom van de door “bY Nurs” | Web & Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van “bY Nurs” | Web & Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan “bY Nurs” | Web & Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is “bY Nurs” | Web & Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

H.4 “bY Nurs” | Web & Design behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

H.5 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website, webshop of eender welke dienst (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De opdrachtgever kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door “bY Nurs” | Web & Design ontwikkelde sites, shops, grafische ontwerpen en web-applicaties.

H.6 Indien de website, webshop of eender welke dienst evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de opdrachtgever werden aangeleverd, maar door “bY Nurs” | Web & Design werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de opdrachtgever op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. “bY Nurs” | Web & Design verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

H.7 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website, webshop of eender welke dienst) behoren exclusief toe aan “bY Nurs” | Web & Design of een derde waarmee “bY Nurs” | Web & Design hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van “bY Nurs” | Web & Design en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de opdrachtgever een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de opdrachtgever verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

H.8 Opdrachtgever zal de Intellectuele Eigendomsrechten van “bY Nurs” | Web & Design ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. Opdrachtgever zal “bY Nurs” | Web & Design onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van “bY Nurs” | Web & Design waarvan hij kennis neemt.

Artikel I. Duur overeenkomst en beëindiging

I.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan tussen de partijen voor een duur van vierentwintig (24) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Het gaat bijvoorbeeld om hosting, licentie of het aanbieden van webdiensten.

I.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.

I.3 De duur van de overeenkomst wordt (na de eerste periode van 24 maanden) telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd met twaalf (12) maanden, tenzij opdrachtgever of “bY Nurs” | Web & Design de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de betreffende periode (na de eerste periode van 24 maanden) .

I.4 Beide partijen, zowel opdrachtgever als “bY Nurs” | Web & Design, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

I.5 In uitzondering op wat bepaald in artikel I.4 kan “bY Nurs” | Web & Design de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
– Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
– Het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen.
– Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met “bY Nurs” | Web & Design voortvloeiende verplichting.
– Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden.
– Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van “bY Nurs” | Web & Design.
– Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven.
– Bij terugkerende betalingsproblemen.
– “bY Nurs” | Web & Design zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel I.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

I.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel I.4 en I.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die “bY Nurs” | Web & Design vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

I.7 “bY Nurs” | Web & Design biedt om de 2 maanden een kosteloze update van de website, webshop (max. 6 maal per jaar). Een eventuele upgrade van de website, webshop is aan een bijkomende prijs verbonden.
Uit het updaten 
van de website, webshop begrijpen we het “aanpassen” van gegevens en bij het upgraden het “toevoegen” van gegevens.

I.8 De eventuele verplaatsingen van onze dienstverleners naar de opdrachtgever wordt vanaf de overeenkomst gefactureerd.

Artikel J. Aansprakelijkheid

J.1 De totale aansprakelijkheid van “bY Nurs” | Web & Design wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

J.2 De aansprakelijkheid van “bY Nurs” | Web & Design wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever “bY Nurs” | Web & Design onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en “bY Nurs” | Web & Design ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

J.3 Aansprakelijkheid van “bY Nurs” | Web & Design voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

J.4 Opdrachtgever vrijwaart “bY Nurs” | Web & Design van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.

J.5 Wanneer “bY Nurs” | Web & Design onverhoopt wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is “bY Nurs” | Web & Design hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is “bY Nurs” | Web & Design slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken.

J.6 Opdrachtgever vrijwaart “bY Nurs” | Web & Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van “bY Nurs” | Web & Design.

J.7 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. “bY Nurs” | Web & Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. “bY Nurs” | Web & Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

J.8 “bY Nurs” | Web & Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van “copyright” van derden.

J.9 “bY Nurs” | Web & Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. “bY Nurs” | Web & Design zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van “bY Nurs” | Web & Design of een aangestelde.

J.10 De aansprakelijkheid van “bY Nurs” | Web & Design met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van “bY Nurs” | Web & Design. De totale aansprakelijkheid van “bY Nurs” | Web & Design, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan “bY Nurs” | Web & Design werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

J.11 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt “bY Nurs” | Web & Design geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

J.12 Overmacht situaties zoals stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover “bY Nurs” | Web & Design geen controle heeft, bevrijden “bY Nurs” | Web & Design, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.

J.13 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door “bY Nurs” | Web & Design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel K. Betwisting

K.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan “bY Nurs” | Web & Design “. Indien de betwisting gegrond is, zal “bY Nurs” | Web & Design deze gebreken verhelpen. Wanneer aan “bY Nurs” | Web & Design binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.

K.2 Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Artikel L. Prijzen

L.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

L.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in extra werk, waarvoor “bY Nurs” | Web & Design naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

Artikel M. Betaling

M.1 Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en “bY Nurs” | Web & Design en is de opdrachtgever verplicht om het werk van “bY Nurs” | Web & Design volgens afspraak te honoreren.

M.2 Voor de afronding van de opdracht zal “bY Nurs” | Web & Design een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen de 21 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

M.3 Indien de opdrachtgever een overeenkomst met “bY Nurs” | Web & Design aangaat waarin “bY Nurs” | Web & Design zich verbindt tot webhosting, licentie en/of periodieke webdienst dient de opdrachtgever voorafgaand aan de ten uitvoer legging, het in de offerte overeengekomen bedrag, te voldoen aan “bY Nurs” | Web & Design. Hierbij dient opdrachtgever 15 maanden vooruit betalen.

M.4 Indien “bY Nurs” | Web & Design een andere betalingstermijn overeenkomt, zal deze betalingstermijn bindende gelding hebben, ongeacht wat is bepaald in deze algemene voorwaarden.

M.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door “bY Nurs” | Web & Design een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 7,00 excl. btw, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever aan “bY Nurs” | Web & Design een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Indien deze verplichtingen ook niet worden nageleeft, wordt deze zaak doorgegeven en komt de domeinnaam in de ‘quarantaine’. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website, webshop of eender welke dienst, wordt deze na 14 dagen offline gehaald. Alle kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website, webshop of eender welke dienst, zijn volledig voor de opdrachtgever.

M.6 Onverminderd artikel J, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. “bY Nurs” | Web & Design verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te voorzien. Dit betekent het volgende: dat er standaard in ieder aanbieding een back-up systeem t.w.v. 22 EUR/jaar en siteLock t.w.v. 20 EUR/jaar wordt aangeboden. Deze services zitten zowel in de eenmalige kosten als in de jaarlijkse servicekosten.

M.7 De hostingdiensten worden door “bY Nurs” | Web & Design aan de opdrachtgever verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de opdrachtgever van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij “bY Nurs” | Web & Design en kan ieder kwartaal worden aangepast (prijsindexatie). Indien de opdrachtgever deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 3 maanden voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan “bY Nurs” | Web & Design over te maken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van “bY Nurs” | Web & Design. Bij laattijdige opzeg zal de opdrachtgever de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

M.8 Dit akkoord brengt een servicekosten mee per jaar na de eenmalige kost (zie overeenkomst). Het wordt iedere 9de maand betaald om de nodige verleningen van diensten tijdig uit te voeren. Ieder jaar worden er servicekosten gevraagd die 12 maanden gelden.

Artikel N. Annulering

N.1 De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang “bY Nurs” | Web & Design haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 600 EUR (excl. BTW). Indien de werkzaamheden hebben aangevat en de opdrachtgever wil de diensten overdragen (transfer) naar een andere firma, bedrijf en/of eenmanszaak tijdens een overeenkomst, dan is er buiten de betaling van de overeengekomen prijs sprake van een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 600 EUR (excl. BTW).

N.2 Indien de opdrachtgever de website, webshop of eender welke dienst door één of andere omstandigheden wilt overdragen (transfer) naar een andere firma, bedrijf en/of eenmanszaak, is er sprake van een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 600 EUR (excl. BTW).

N.3 Indien de opdrachtgever de website, webshop of eender welke dienst door één of andere omstandigheden wilt stopzetten, wordt verwacht dit via mail of telefonisch voor de 9de maand te melden (na de eerste periode van 24 maanden). Indien deze tijdig gebeurt, worden er geen extra kosten voor de beide partijen in rekening gebracht.

N.4 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de opdrachtgever niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft “bY Nurs” | Web & Design het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

N.5 Een mogelijke annulering van een dienst tijdens een overeenkomst betekent niet om aan de opdrachtgever een backup van de bestaande gegevens ter beschikking te stellen. Bij het akkoord van de laatste volzin worden de gegevens vanuit de hosting verwijderd.

Artikel O. Wijziging van de algemene voorwaarden

O.1 “bY Nurs” | Web & Design bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.bynurs.com, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.

Artikel P. Overig

P.1 “bY Nurs” | Web & Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeven van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan “bY Nurs” | Web & Design.

P.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. “bY Nurs” | Web & Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiele consequenties op de hoogte stellen.

P.3 “bY Nurs” | Web & Design is vrij voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt “bY Nurs” | Web & Design in verband met websites, –shops zich het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website, webshop.

P.4 De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door “bY Nurs” | Web & Design voor de opdrachtgever ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van “bY Nurs” | Web & Design.

P.5 De opdrachtgever is op de hoogte dat de communicatie met onze dienstverleners voor een dienst op de eerste plaats gebeurd via mail (info@bynurs.com). In andere gevallen beslist “bY Nurs” | Web & Design om eventueel telefonische contacten te accepteren (0496 04 06 19).

P.6 “bY Nurs” | Web & Design is van maandag tot vrijdag open van 09:00 tot 17:00. Buiten deze dagen, uren en feestdagen is onze kantoor gesloten.

P.7 De opdrachtgever erkent onderling e-mail, gsmberichten, telefoonopnames als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel Q. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Q.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Gent. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.